Bildbeskrivning

Össeby Pistolkamrater

Välkommen till Össeby Pistolkamrater

Styrelse och stadgar

Våra stadgar
Styrelsens sammansättning 2018.pdf

Vår historia 1952 -

Vår historia.pdf

Ansökan om medlemskap

Ansök om medlemsskap.pdf

Resultat 2018

Maj skeden 2018 pdf.pdf
KM Fält Vgr C 20180428.pdf
KM Fält vgr B 20180428.pdf
April skeden 2018.pdf

Äldre resultat

Oktoberskeden 2017.pdf
Loden Cup total 2017.pdf
Loden Cup Omg 4 2017.pdf
Loden Cup Omg 3 2017.pdf
Opel Cup total 2017.pdf
Opel Cup Omg 5 2017.pdf
Opel Cup Omg 4 +Sked Sept 2017.pdf
Opel Cup Omg 3 2017.pdf
Opel Cup Omg 2 2017.pdf
Opel Cup Omg1 +Sked Aug 2017.pdf
Aprilskeden 2017.pdf
Majskeden 2017.pdf
KM Fält B 2017.pdf
KM Fält C 2017.pdf
KM Ban A + Junisked 2017.pdf
Julisked 2017.pdf
KM Ban B+C 2017.pdf
KM Fält A 2017.pdf
KM Fält R 2017.pdf

Uppdaterat 20190329


Kallelse & Dagordning till

Årsmöte 2019 i Össeby Pistolkamrater

(för verksamhetsåret 2018)

 

Mötet hålls i Angarns församlingshem lördagen den 27 april 2019 kl. 15.00.

 

Efter årsmötet kommer klubben att bjuda på enklare förtäring

och kaffe med fikabröd.

 

Vi avslutar eftermiddagen med prisutdelning av skjutreseltat

som gjorts, av er medlemmar under 2018. P g a att vi haft problem med att få

tag i en tävlingsekreterare, så vet styrelsen inte hur resultat och medaljer

kommer att presenteras på årsmöte. Självklart kommer ni få era resultat och

medaljer redovisade korrekt men kanske inte till årsmötet.  

 

Varmt välkomna till en trevlig eftermiddag önskar styrelsen.

 

Dagordning

    

1)       Mötet öppnas

2)       Fastställande av röstlängd för mötet

3)       Val av ordförande och sekreterare för mötet

4)       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5)       Fastställande av dagordning

6)       Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

           och att vara rösträknare

7)       Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

8)       Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

9)       Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning

10)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11)     Fastställande av medlemsavgifter

12)     Fastställande av budget

13)     Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

14)      Val av föreningens ordförande

15)      Val av 5 styrelseledamöter och 1 suppleant

16)      Val av revisor

17)      Val av 1 sammankallande i valberedningen och 2 ledamöter

18)      Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-17 

19)      Övriga frågor

 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om

årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

 

Följande handlingar kommer att mailas ut ca 1 vecka före årsmötet:

Verksamhetsberättelse, Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning), Revisions berättelse, Budget, Styrelsens yttrande på inkomna motioner (om motioner inkommit), Valberedningens förslag.

 

F16 har samma dag som vi har vårt årsmöte, banunderhållsdag på F16. Gör denna dag till en komplett dag i skyttets tecken. Få ett träningspass för kroppen på förmiddagen, avsluta med vårt årsmöte på eftermiddagen där batterierna kan laddas med fika

och något gott tilltugg.

 

Du är givetvis välkommen att kontakta CG om du har frågor inför årsmötet.


Denna hemsida

Tyvärr brottas denna hemsida med fortsatta problem med att hållas aktuell med t ex snabba skjutresultet och annan information. Även GDPR har ställt till en del problem. Men största orsaken är att vår kilubb med nuvarande storlek inte kan få fram personer som vill jobba proboino. Under första halvåret i år kommer en ny hemsida att publiceras. Denna löser inte problemet med att ingen vill jobba probono. Naturligtvis kämpar vi vidare med att lösa olika problem för att ge er tåliga medlemmar bättre information i olika ämnen.

Som tillfötordnad Webbmaster är CG Hultin.

 

Medlelmsavgift 2019

Avgiften är 1.200:- per medlem för 2019, till detta kommer det en inträdesavgift om 500:-

Har du inte vapenlicens och eget vapen håller klubben årligen utbildning för Pistolskyttekortet.

För 2019 ska medlemsavgiften och eventuell inträdesavgift var betald senast 2019-02-28.

Betala in medlemsavgiften på plusgiro 66 88 64-2. Gör helst betalningen via Internet.

När du gjort din betalning, skriv omgående ett mail till CG Hultin och tala om vem du är, från vilket konto

nummer pengarna kommer och vad betalningen avser. Detta för att inte dina privata uppgifter ska komma i orätta händer.


Välkommen som medlem i Össeby Pistolkamrater!

 

Redovisning av skjutresultat och övrigt som berör externa och interna tävlingar

Samma problen som omnämns ovan, tyvärr.

Glöm inte att du själv är helt och hållet ansvarig för att inlämna skjutkort och dina resultat för klubbtävlingar och externa tävlingar. Du ska även själv ange vilka märken och medaljer du anser dig vara berättigade till att erhålla.

Det går bra att scanna dokument/kortet eller ta en bild med mobilen. 

Se bara till att det är fullt läsligt och är korrekt ifyllt, det ligger ju i ditt eget intresse :-)

 

Om du samlar standardsmedalj poäng så samla dom i avsett excell ark, och

bifoga när du når en högre valör som du vill kvittera ut.

Tänk på att mycket information finns på Förbundets (Spsf) hemsida. 

 

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU SKICKAR IN OVANSTÅENDE SENAST 15 JANUARI 2019!

Allt sänds till CG Hultin. Kontakt - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se 

 

Som tillförordnad Tävlingssekreterare är CG hultin

Kontakt - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se

Får du inte tag på CG inom rimlig tid (semester, sjukdom etc) kontakta då John Falk

Kontakt: tfn: 070-710 96 67, 08-732 66 88 Mail: john.falk@home.se

 

Hemorten 2019

Förbundet (Spsf) Har för ca en vecka sedan startat upp info om Hemorten 2019. Mer info kommer inom kort.

Om ni inte kan vänta tills klubben skickar info om hur allt går till, gå in på Förbundets (Spsf) hemsidaHar ni frågor kring hur ni ska gå vidare när ni skjutit klart, dvs lämna

in resultat mm. Kontakta Spsf.

Kontakt tfn: vx 553 401 60 Hemsida: https://www.pistolskytteforbundet.se/


Klubbtävlingar och träning
Tänk på att du som inte har eget vapen och/eller vapenlicens MÅSTE anmäla er till skjutledaren

för aktuell tävling.
Detta för att klubben måste veta hur många klubbvapen som ska tas med till tävlingar och träning.
Prata även med skjutledaren om eventuell samåkning till F16/Uppsala.
Se telefon nummer till skjutledarna i aktuellt skjutprogram.


Information om F16 Pistolklubb

Tänk på att vi är fullvärdiga medlemmar i F16 och kan därför delta i alla deras tävlingar,

så håll koll på deras hemsida för info om tävlingar och annat.

 

Annat kan vara deras städdagar som det är mycket viktigt att vi deltar på och i övrigt hjälper

till med underhåll etc av skjutbanan. 

Ibland behöver F16 även hjälp med personal till olika klubbtävlingar.

Vid utkvittering av klubb nyckel till klubbhuset och banan kontakta någon i deras styrelse.

Se deras hemsida för kontakinformation - http://www.f16pistol.se/02


Utbildning

Klubben har som ambition att hålla åtminstone 1 utbildning per år

Hur mycket det blir beror på tillgång på personal, tillgång till skjutbana, mm.

Kontakta CG Hultin eller John Falk så slussar dom dig vidare till rätt person.

Kontakt CG - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se 

Kontakt John - tfn: 08-732 66 88, 070-710 96 67 Mail: john.falk@home.se


Kontaktinformation Öpk:

Sekreteraren CG Hultin hjälper dig med att svara på dina frågor. Han hänvisar dig även

till rätt person som har specialkompetens på det du vill veta, om det behövs.

Kontakt CG - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se 

Adress: Öpk, c/o CG Hultin, Pjäsbacken 21, 174 58 Sundbyberg

Du kan även ringa till John Falk som kan hjälpa dig lika bra som CG.

Kontakt John - tfn: 08-732 66 88, 070-710 96 67 Mail: john.falk@home.se


Kontaktinformation Svenska Pistolskytteförfundet Spsf:

Vårt förbund Spsf kan du kontakta om du har specifika och allmänna frågor om skytte.

Kontakt tfn: - vx 553 401 60 Hemsida: https://www.pistolskytteforbundet.se/

Kontaktinformation Stockholms Pistolskyttekrets:

Här finns även mycket att läsa för oss som skjuter

Kontakt - Hemsida: http://www.skyttekretsen.se/

Kontaktinformation F16 Pistolklubb:

Gå in på deras hemsida ofta, det är ju här vi skjuter så det att du håller dig uppdaterad.

På deras hemsida finns kontaktinformation

Kontakt - Hemsidan: http://www.f16pistol.se/


Kontaktinformation och tillförordnad Webbmaster:

Kontakt CG - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se